Ruster Norge mot uværet som kommer

Vi gir kommuner og forsikring statistisk grunnlag for treffsikker risikovurdering og skadeforebygging.

Om oss

Omfanget av nedbørskader har doblet seg på to tiår. Skadeforebygging er nødvendig for å bøte på utviklingen, men den må gjøres på en treffsikker måte for å bli lønnsom.

Skybrudd AS ble etablert i 2022 for å besvare behovet for realistiske risikotall som kommuner og private kan bruke til prioriteringer innen skadeforebygging. Selskapet har utviklet innovative statistiske modeller, kalibrert mot skadedata fra 90% av det norske forsikringsmarkedet (DSB – Kunnskapsbanken). Analysene er landsdekkende, med oppløsning på bygningsnivå, og tilpasset kjerneaktiviteter i forsikring og kommunal planlegging. Ved å gi disse aktørene bedre redskaper ønsker vi å bidra til et mer robust samfunn i møte med klimaendringene.

Teknologi

Selskapets kjerneaktivitet er analyse, databehandling og teknisk implementasjon. Vi utvikler et tverrfaglig rammeverk for modellering og analyse av geografisk informasjon relatert til naturskader. En avgjørende del av arbeidet er identifiseringen av fysikalske modeller med høy forklaringsverdi, og oppskalering av disse uten avgjørende tap av treffsikkerhet. Modeller innenfor områdene klimatologi, topografi, infrastruktur og bygningsfysikk settes sammen til en transparent, kombinert risikomodell.

Formatet på dataene er tilpasset praktiske anvendelser i kommuner og forsikring. Løsningen er designet for å kunne integreres i kundens egen arbeidsflyt og analyseverktøy, men tilbudet forutsetter ikke eksisterende systemer eller programvare. Hvordan dataene tilgjengeliggjøres kan skreddersys etter behov.

Forskning og utvilking

Skybrudd deltar i forskningsprosjekter med støtte fra nasjonale forsknings- og utviklingsfond. Vi samarbeider tett med ledende eksperter innen relevante fagområder som meteorologi, hydrologi, geologi og matematisk modellering. Vårt nære samarbeid med kundenes egne fagmiljøer er en sentral del av vår utviklingsstrategi.

«Sammen med Skybrudd AS har Meteorologisk institutt utforsket nye innfallsvinkler til frekvensberegning av skadelig nedbør. Arbeidet har vært givende, og vi håper å få mulighet til å gå videre med prosjektet og fortsette det gode samarbeidet med Skybrudd i årene framover.»

Anita Verpe Dyrrdal
Forsker, Meteorologisk institutt
Leder for Norsk Klimaservicesenter

«Samarbeidet med Skybrudd AS har ledet meg til nye idéer innen vårt fagområde. Jeg tror deres modeller og metoder kan bidra vesentlig til å øke forsikringsselskapenes lønnsomhet, soliditet og gi bedre skadeforebygging.»

Frank Norbert Proske,
Professor UiO
Risiko og stokastikk – finans og forsikring

Tjenester

Risikoberegninger

Databasen inneholder risikoberegninger for nedbørsskader på 2,1 millioner boligbygg og fritidsboliger i Norge.

Dataene er transparente og egner seg for dypere analyse i kundens egne systemer. Abonnenter får jevnlige oppdateringer og forbedrede analyser.

Skybrudd AS gir støtte til oppsett av kartportaler og tilbyr opplæring, slik at kundene får en skreddersydd løsning og fullt utbytte av tjenesten.

Hvert datapunkt inneholder bygningsnummer, adresse, risikofaktor, forventet årlig skadekostnad (EAD), klimatologiske, topografiske og bygningsfysiske faktorer som medfører risiko, geografisk angivelse, og kobling til matrikkelen og FKB.

Risikoprising, solvens, underwriting, kunderådgivning, EU-taksonomi.

Kost/nytte-beregninger, evaluering av tiltak, differensiering av plankrav, strategisk planlegging.

Skadedata

Vi tilbyr assistanse på behandling av skadedata, inkludert forbedring av registreringsrutiner, datavask, og analyse.

Offentlige kunder får hjelp med vask, analyser, og behandling av data i Kunnskapsbanken, som inneholder alle registrerte skader fra 90% av forsikringsmarkedet, med tidsserier som varierer mellom 5 og 10 år i ulike kommuner. Dette gir et godt grunnlag for å identifisere utsatte områder. Vi bistå også med oppsett av skaderegistrering på kommunal eiendom og håndtering av bekymringsmeldinger fra innbyggere.

Til forsikringskunder tilbyr vi de samme tjenestene basert på deres egne data.

Konsulentbistand

Selskapet har erfaring fra både kommunal planlegging og forsikringsbransjen. Dette gir oss mulighet til å gi råd angående interessekonflikter og muligheter for samarbeid. Vi tar konsulentoppdrag innen utviklingsprosjekter, leder innovasjonsprosesser, og gir bistand med søknader knyttet til skadeforebygging.

Kunder

«V har samarbeidet med Skybrudd om bruk av skadedata i planlegging av overvannshåndtering og klimatilpasning i Asker. Skybrudds kompetanse har vært avgjørende, og kunnskapen vi har fått vil få stor betydning for kommunens videre arbeid.»

Per Lars Wiréhn, Hydrolog og fagansvarlig planlegger overvann, Asker kommune

Ta kontakt

Ta kontakt hvis du er nysgjerrig på tjenestene våre eller ser muligheter for samarbeid. Vi er også interessert i å komme i kontakt med talenter med tanke på fremtidige ansettelser.

Anders Selstrøm Moe

M.Arch. / Licence
informatique
Partner

Sindre Duedahl

Ph.D i forsikrings – og finansmatematikk
Partner